Условия за ползване

Относно новият Европейски регламент GDPR, искаме да Ви уведомим, че ние от Bikeshop.bg представляван от Без лимит ЕООД, не използвавме и не събираме вашите лични данни. Единствено използваме посочените от Вас данни само и единствено за съставянето на договор за дистанционна продажба и изпращането на избраният/те артикул/и до посоченият офис или адрес. Ние не предоставяме лични данни на трети лица, не събираме лични данни за маркетингови или друг вид проучвания.

С отмятането на бутона - Прочел съм и съм съгласен с Условия за ползване-Вие се съгласявате да използваме предоставените от Вас данни, само и единствено  за съставянето на договор за дистанционна продажа и неговото изпълнение.

Не Ви задължаваме да посочвате личният си адрес и пълните си имена, а тези които ще бъдат необходими само за изпълнение на Вашата поръчка.
Пример: адрес за доставка- офис на Спиди Ботевград; Или: гр.Ботевград ул.Бъдеще( без да посочвате №, вход, етаж и т.н); Получател: Иво Пенев (може да използвате малкото си име) 

     Общи условия за ползване.

   Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Bikeshop.bg .гр. София бул.П.Дертлиев 42 представлявано от Без лимит ЕООД, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин Bikeshop.bg

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

 Наименование на Доставчика: Еконт Експрес ООД / Спиди АД

 Данни за кореспонденция: http://www.econt.com/contacts/   https://www.speedy.bg/bg/contact-us

  Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Bikeshop.bg

Bikeshop.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет  http://www.bikeshop.bg/ чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Bikeshop.bg стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Bikeshop.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Bikeshop.bg чрез интерфейса на страницата на Bikeshop.bg, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Bikeshop.bg;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Bikeshop.bg, съгласно поддържаните от Bikeshop.bg начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от Bikeshop.bg;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Bikeshop.bg в Интернет;

  Bikeshop.bgдоставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

   Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Bikeshop.bg чрез интерфейса на Bikeshop.bg, достъпен на страницата в Интернет на адрес http://bikeshop.bg/ 

  По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Bikeshop.bg се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

   Ползвателите заплащат на Bikeshop.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на http://www.bikeshop.bg/ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Bikeshop.bg на адреса на http://www.bikeshop.bg/ в Интернет.

  Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Bikeshop.bgна страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

 Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

  Ползвателят и Bikeshop.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  За да използва Bikeshop.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

  Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Bikeshop.bg.

  С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Bikeshop.bg потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Bikeshop.bg. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Bikeshop.bg възникват договорни отношения.

   При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

  В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Bikeshop.bg има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

  Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

  При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

  Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от    Bikeshop.bgна посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

   Bikeshop.bg информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

  Bikeshop.bg не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

  Bikeshop.bg може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Bikeshop.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Bikeshop.bg стоки в Bikeshop.bg.

  Договорът се сключва на български език.

  Договорът между Bikeshop.bg и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://bikeshop.bg/

 Страна по договора с Bikeshop.bg е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Bikeshop.bg.

  Bikeshop.bg включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

  Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на      Ползвателя в Bikeshop.bg. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Bikeshop.bg.

  За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Bikeshop.bg изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

   Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

  Bikeshop.bg доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

  Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Bikeshop.bg по следната процедура:

  Извършване на регистрация в Bikeshop.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Bikeshop.bg

  Влизане в системата за извършване на поръчки на Bikeshop.bg чрез идентифициране с име и парола;

  Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Bikeshop.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;

    Предоставяне на данни за извършване на доставката;

   Избор на способ и момент за плащане на цената.

   Потвърждение на поръчката;

  ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Bikeshop.bg. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

    Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Bikeshop.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

   Основните характеристики на стоките, предлагани от Bikeshop.bg са определени в профила на всяка стока на сайта на Bikeshop.bg.

 Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Bikeshop.bg в профила на всяка стока в сайта на Bikeshop.bg

  Стойността на пощенските и транспортните разходи, не включени в цената на стоките, се определя от Еконт Експрес/Спиди и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

   Начин на плащане, доставка и изпълнение :

Всяка онлайн поръчка се подготвя от нас до 24 часа,и се изпраща същия или на следващия работен ден,възможно е и доставка за същият ден при изискване от страна на клиента.

Стокова разписка се изпраща на килента на посочения e-mail при желание от страна на клиента.

Доставката се извършва с  Еконт Експрес/Спиди ,цената на доставката се определя от  Еконт Експрес/Спиди

  Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Bikeshop.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

Bikeshop.bg си запазва правото да прави промени в условията за безплатна доставка за on-line магазина.

   Потребителят се съгласява, че  има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

   Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Bikeshop.bg цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

   Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

   Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Bikeshop.bg не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са непотребни или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

- за доставка програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка периодични издания;  
- заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Bikeshop.bg електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
- стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Bikeshop.bg  – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
 - клиентът съгласува с представител на Bikeshop.bg  адреса, на който Bikeshop.bg  желае да получи обратно стоката; 
- клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Bikeshop.bg адрес;
  Bikeshop.bg си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

  Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

  В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Bikeshop.bg е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Bikeshop.bg

 Потребителят се задължава да съхранява получените от Bikeshop.bg стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

  Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Bikeshop.bg, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

  В случай че потребителят и Bikeshop.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Bikeshop.bg чрез сайта на Bikeshop.bg.

  Ако Bikeshop.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Bikeshop.bg е следвало да изпълни задължението си по договора.

  В тези случаи Bikeshop.bg има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Bikeshop.bg уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

  В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Bikeshop.bg.

  Bikeshop.bg предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

  Потребителят и Bikeshop.bg удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

  Потребителят и Bikeshop.bg се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

                                              ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Bikeshop.bg доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

  Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Bikeshop.bg доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

  Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

                                    ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ                                          

 Bikeshop.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

  От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Bikeshop.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

- Bikeshop.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Ползвателя е предоставил неверни данни. 
- При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Bikeshop.bg може да използва личните данни на Ползвателя единствено и само за целите, предвидени в договора. 
- Bikeshop.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Ползвателя, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия.
- Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Bikeshop.bg Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

-С извършването на регистрация в www.bikeshop.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си.

 Във всеки момент, Bikeshop.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

 В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Bikeshop.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.bikeshop.bg

             ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ                                                       -Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Bikeshop.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Bikeshop.bg, които имат регистрация.                      Bikeshop.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от   Bikeshop.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

  Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Bikeshop.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.       Bikeshop.bg публикува тези общи условия на адрес www. bikeshop.bg. заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Bikeshop.bg се прекратяват в следните случаи:

-при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Bikeshop.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


                                                ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

  За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

  Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 19.10.2016г.


Bikeshop.bg не носи отговорност за:

  • Възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта.
  • Нарушаване на истиността на информацията в уебсайта от компютърни вируси, технически проблеми или други подобни.
  • Внезапно изчерпване на складовите наличности.
  • Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
  • Забавяне или неизпълнение на задълженията по причини, извън контрола на фирмата.
  • Възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
  • Всички стоки, закупени от сайта на Bikeshop.bg, се изпращат с куриерски служби. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към Bikeshop.bg